Statens havarikommisjon for transport (SHT) sekunderer nasjonal ekspert til European Maritime Safety Agency (EMSA) 09.09.2011

Fra den 1. september 2011 vil en av SHTs havariinspektører være midlertidig ansatt som sekundert nasjonal ekspert i EUs maritime sjøfartsorgen, EMSA. Per i dag arbeider det mer enn 200 personer i EMSA. Havariinspektøren blir eneste nordmann. Stillingen innebærer å være prosjektoffiser for ulykkesundersøkelse. Arbeidsoppgavene består i å samle inn informasjon, sammenligne og vurdere hvordan medlemslandene håndterer ulykkesundersøkelse, bistå Europakommisjonen og medlemslandene i implementeringen av direktivet om ulykkesundersøkelse, analysere sjøulykker og undersøkelsesrapporter og gi råd om beste praksis. Arbeidssted er Lisboa.

Som del av den tredje maritime pakke trådte et nytt EU-direktiv om grunnleggende prinsipper om undersøkelse av sjøulykker i kraft 17. juni 2011. Stillingen som sekundert nasjonal ekspert vil medføre en grundig forståelse for hvordan direktivet innføres blant medlemslandene og EØS-land, hvilke praktiske utfordringer medlemslandene erfarer og hvordan disse løses. Det at en av SHTs ansatte har fått mulighet til å arbeide i EMSA innenfor ulykkesundersøkelse oppfatter vi som en anerkjennelse for det arbeidet Norge og SHT har gjort med etablering av sikkerhetsundersøkelse av sjøulykker, sier direktør William J. Bertheussen.

Havarikommisjonen anser stillingen til å være av stor interesse for norske myndigheter som arbeider med sikkerhet til sjøs. Sikkerhetsundersøkelser av sjøulykker berører en rekke parter innenfor maritim virksomhet. Implementeringen av direktivet og den praksis som etableres blant medlemslandene og EØS-land vil derfor kunne berøre en rekke aktører slik som eiere og operatører av fartøy, sjøfolk og fiskere, men også statlige etater.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50