SHT har iverksatt undersøkelse av vogntogulykke i Oslofjordtunnellen 23. juni 2011 18.07.2011

Torsdag 23. juni 2011 ca kl 1440 oppsto det brann i et vogntog ca 1800 meter inn i Oslofjord-tunnelens østre del. Et polskregistrert vogntog som kjørte i østlig retning begynte å brenne under kjøring. Det ble stående i stigningen opp mot Follosiden og vogntoget ble raskt overtent. Den kraftige brannen førte til stor røykutvikling.

Ingen personer omkom i brannen, men 31 ble kjørt til lege/sykehus, og situasjonen opplevdes som dramatisk for de som var inne i tunnelen. 25 personer ble evakuert mot Hurumsiden og 9 personer ble evakuert mot Follosiden.

Uhellet førte til betydelige materielle skader, og etter at brannen var slokket etter ca 1 time sto 15 biler igjen inne i tunnelen. SHT er kjent med at det var flere biler inne i tunnelen da brannen oppsto. Tunnelen ble stengt og skapte også store ulemper for trafikantene i ettertid.

Potensialet for et langt større skadeomfang var stort, og brannen har sammen med flere hendelser reist spørsmål om sikkerheten i Oslofjordtunnelen og liknende veitunneler. SHT har derfor valgt å gjennomføre en sikkerhetsundersøkelse av trafikkuhellet i henhold til SHTs mandat.

SHT vil se spesielt på overlevelsesaspekt, redningsarbeid og evakueringssituasjon, i tillegg til hvilke forhold som bidro til at brannen oppsto. Rapporten kan ventes ferdig innen juni 2012.

 follo

Foto: Politiet

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50