Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018 08.01.2019

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i 2018 gjennomført en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Rapporten fra dette arbeidet vil første gang bli offentliggjort på Fritidsbåtkonferansen den 25. april 2019.

Myndighetsaktører, interesseorganisasjoner og fritidsbåtbrukere anser at manglende kunnskap vanskeliggjør vurdering av hvilke tiltak som effektivt og målrettet vil kunne forebygge fritidsbåtulykker. SHT har derfor gjennomført en omfattende kartlegging for å bedre kunnskapsgrunnlaget.

Kartleggingen har bestått av to hovedoppgaver. Den første har vært å innhente relevant og tilgjengelig faktainformasjon om alle fritidsbåtulykker i 2018 der noen har omkommet eller er savnet. For oversikt over hvilke ulykker dette gjelder, se https://www.aibn.no/Sjofart/Undersokelser/17-1056.

Den andre oppgaven har vært å innhente data om historiske fritidsbåtulykker, også der det ikke er omkomne eller savnede, for tidsrommet 2008 – 2017. Hensikten har vært å kombinere disse kildene for en mer helhetlig oversikt over hvor mange fritidsbåtulykker og alvorlige hendelser det er i Norge hvert år.

SHT arbeider nå med å analysere informasjonen. Resultatene fra kartleggingen vil bli offentlig tilgjengelig i form av en rapport. Rapporten vil første gang bli publisert på Fritidsbåtkonferansen 25. april 2019.

Den årlige Fritidsbåtkonferansen er møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og fritidsbåtnæringen. For mer informasjon om konferansen og påmelding, se https://www.sdir.no/fritidsbat/fritidsbatkonferansen/fritidsbatkonferansen-2019/.

For spørsmål om kartleggingsarbeidet kan prosjektleder og havariinspektør Pål Brennhovd kontaktes.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50