Brukerundersøkelse ved SHT, luftfartsavdelingen 25.03.2011

Luftfartsavdelingen sammen med Safetec AS gjennomførte i 2010 en bruker- og interessentundersøkelse. Resultatene er nå klare. Takk til alle som bidro!

Oppsummeringen fra rapporten sier:

Det er gjennomført en bruker - og interessentundersøkelse for Statens havarikommisjon for transport (SHT) avdeling luftfart. Formålet med undersøkelsen var å avdekke SHT luftfart sitt omdømme og rykte, avdelingens kompetanse, utøvelse av mandat og oppfyllelse av SHTs verdier. Resultatene gjengir holdninger til og oppfatning av SHT luftfart blant et utvalg av personer som forventes å ha mer kjennskap til og interesse av virksomheten til avdelingen enn hva som kan forventes av publikum og forvaltningen forøvrig. Tilbakemeldingene er generelt meget positive, men respondentene gir likevel uttrykk for at det er rom for forbedring blant annet på områdene tidsforbruk på undersøkelser, verdien  nytenkende, ansvar og rollefordeling mellom Luftfartstilsynet og SHT samt informasjon/kommunikasjon utad.

Les hele rapporten her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50