Nyhetsarkiv

Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018 08.01.2019

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i 2018 gjennomført en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Rapporten fra dette arbeidet vil første gang bli offentliggjort på Fritidsbåtkonferansen den 25. april 2019. MER...

Fregattulykken: Foreløpig rapport og sikkerhetskritiske varsler 29.11.2018

Havarikommisjonen utgir 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken, samt to sikkerhetskritiske varsler. Denne foreløpige rapporten publiseres for å formidle informasjon som er innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen. Hensikten er å gi en kort oppdatering om fremdriften i undersøkelsen, samt gi en foreløpig beskrivelse av hendelsesforløpet og formidle sikkerhetskritiske funn som er avdekket på dette tidspunktet i undersøkelsen. Denne foreløpige rapporten peker også på områder med behov for videre undersøkelse og beskriver undersøkelsens videre gang. MER...

Fregattulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse 27.11.2018

I forbindelse med ulykken inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm torsdag 29. november kl. 14. Påmelding senest onsdag 28. november.

Havarikommisjonen vil i forbindelse med pressekonferansen publisere en foreløpig rapport. Den foreløpige rapporten vil gi et grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken, samt informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen. Vi vil også redegjøre for fremdriften i det videre arbeidet, og peke på områder med behov for videre undersøkelser.

Statens havarikommisjon for Forsvaret vil være tilstede.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den foreløpige rapporten vil bli publisert på SHTs nettsider parallelt med pressekonferansen. MER...

Ny informasjon om bremsefeilen i veteranbilulykken ved Rjukan 2. september 2018 27.11.2018

Havarikommisjonen har tidligere påvist feil på bremsene på veteranbilen som forulykket på vei ned mot Rjukan 2. september i år.

Nærmere undersøkelser har avdekket at det var slitte bremseband og stor klaring til tromlene på to hjul. I tillegg hadde bremsevæsken lavt kokepunkt.

SHT understreker at bremsefeilen alene ikke forklarer ulykken og den fullstendige undersøkelsen vil gi et komplett bilde av medvirkende faktorer. Formålet med havarikommisjonens undersøkelse er å forhindre nye ulykker. MER...

Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 13.11.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok informasjon om morgenen torsdag 8. november 2018 om at en fregatt, KNM Helge Ingstad, og den maltaregistrerte tankbåten, Sola TS, hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. SHT kontaktet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) og Havarikommisjonen på Malta. Det ble i samråd besluttet å iverksette en undersøkelse av ulykken. SHT leder undersøkelsen.


MER...

Havarikommisjonen undersøker kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november 2018 08.11.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å undersøke kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS (assistert av slepebåten Tenax). Ulykken skjedde i Øygarden utenfor Bergen kl. 0403 torsdag 8. november 2018. SHT vil lede undersøkelsen i samarbeid med Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF). Havarikommisjonen vil ha mannskap på stedet i løpet av dagen for å starte undersøkelsene. Tankbåten Sola TS er maltaregistrert og Havarikommisjonen på Malta deltar også i undersøkelsen. MER...

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt brannen i Oslofjordtunnelen den 5. mai 2017 07.11.2018

Selv om ingen ble alvorlig skadet i hendelsen har undersøkelsen vist at det fortsatt er forbedringspunkter på sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen:

• Det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning.
• Det er påvist feil og mangler på tunnelens utstyr som ikke tidligere var avdekket gjennom periodisk tilsyn.
• Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.
• Beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen er ikke ajourholdt.
• Det planlegges eller gjennomføres ikke jevnlige øvelser i henhold til gjeldende forskrift.

Brannen i vogntoget oppsto etter at motoren havarerte, og uten noe tydelig forvarsel. En råde (veivstang) inne i motoren løsnet og ble skutt ut gjennom motorblokken. Grundige undersøkelser av motoren har avdekket at en lagerskål hadde kommet ut av stilling og tettet for oljetilførselen til opplagringen av den ødelagte råden. Deler av drivstoffsystemet ble skadet og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget.

Årsaken til brannen i både dette vogntoget og det som brant i 2011 var vanskelig å avdekke før brannen var et faktum. Undersøkelsen har vist at sikkerheten i Oslofjordtunnelen påvirkes av at det velges riktig tilpasset og godt vedlikeholdt materiell til transportoppdrag gjennom denne. Trafikkmengden er økende, og begge hendelsene viser at det i noen tilfeller er en utfordring å forhindre kjøretøybranner.

Situasjonen krever også at tunnelens utrustning er best mulig tilrettelagt for selvredning til enhver tid, og undersøkelsen viser at det er behov for å prioritere sikkerhetsfremmende tiltak høyt. MER...

Havarikommisjonen undersøker ulykken med veteranbil ved Rjukan 06.09.2018

Statens havarikommisjon for transport har igangsatt undersøkelse av ulykken med veteranbil som skjedde på Fv 651 ved Rjukan søndag 2. september.

Undersøkelsen har som mål å klarlegge alle forhold ved hendelsesforløpet og å finne svar på hvorfor dette skjedde.

Foreløpige undersøkelser har påvist feil på bilens bremser. De tekniske undersøkelsene vil fortsette for å få et komplett bilde av bremsenes og bilens tilstand og hvordan dette påvirket sikkerheten på vei ned den bratte veien. MER...

Helikopterulykken ved Turøy: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med utgivelse av endelig rapport, 5. juli 2018 25.06.2018

I forbindelse med utgivelsen av den endelige rapporten inviteres det til pressekonferanse på Clarion Hotel Flesland, torsdag 5. juli kl. 1330. Påmelding senest onsdag 4. juli.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den endelige rapporten avslutter Havarikommisjonens undersøkelse etter den tragiske ulykken ved Turøy den 29. april 2016.

Den fullstendige rapporten er på engelsk, men det vil også foreligge en norsk forenklet rapport. Disse vil bli publisert på SHTs nettsider parallelt med pressekonferansen. MER...

Ti personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år 22.06.2018

Gjennomsnittlig har det omkommet omtrent tretti personer hvert år i fritidsbåtulykker. Vi vet ikke nok om hva disse ulykkene handler om. Det er derfor nødvendig å øke kunnskapen, og få bedre frem omstendighetene rundt disse ulykkene og nyansene i hva som kan styrke sjøsikkerheten. Tiltakene er ikke nødvendigvis de samme for ulykkene som oppstår underveis som for ulykkene som oppstår under fiske, eller når båten ligger langs kai. MER...

Arbeidsulykke om bord tråleren Nordstar sør for Island: Havarikommisjonen innleder undersøkelser 14.06.2018

Havarikommisjonen sendte to havariinspektører til Ålesund onsdag 13. juni for å starte de innledende undersøkelsene. SHT vil i første rekke gjennomføre tekniske undersøkelser om bord, intervjue relevant personell og innhente annen nødvendig informasjon.

Det er for tidlig å si noe sikkert om hendelsesforløpet eller dødsårsaken. Av hensyn til berørte parter og den videre undersøkelsen vil Havarikommisjonen ikke kommentere dette ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Forulykkede var Latvisk statsborger og havarikommisjonen har underrettet den Latviske havarikommisjonen om hendelsen. MER...

Trafikkulykke på Fv 55 i Sogndal 11. april 2018 12.04.2018

Havarikommisjonen er varslet om ulykken på Fv 55 i Sogndal hvor en brannbil og en personbil kolliderte og en person omkom. SHT har mottatt en del informasjon om saken og har vært på ulykkesstedet i dag for å innhente ytterligere opplysninger. Videre undersøkelser vil bli vurdert forløpende. MER...

Luftfartsulykke ved Svolvær lufthavn Helle: Undersøkelser i Svolvær er i gang 14.02.2018

Havariinspektører fra Havarikommisjonen gjør undersøkelser i Svolvær etter ulykken med Piper Aircraft, Inc. PA-28-161, LN-TOS, søndag 11. februar. MER...

Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018 12.01.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil i 2018 gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. MER...

Helikopterulykken på Svalbard: Foreløpig rapport 01.12.2017

Det er fem uker siden den tragiske ulykken utenfor Barentsburg 26. oktober 2017, og Havarikommisjonen har arbeidet intenst med å innhente informasjon og sikre videre undersøkelser. Hensikten med denne foreløpige rapporten er å gi innsikt i det arbeidet som allerede er gjort, og gi en kort beskrivelse av de videre planene. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Analyse av CVR og GPS i gang 09.11.2017

Cockpit Voice Recorder (CVR) og GPS-enheter fra helikopteret Mi-8AMT med registreringsnummer RA-2231 er nå ved laboratoriet til den russiske havarikommisjonen i Moskva. I går kveld ble data fra alle de tre enhetene nedlastet. CVR inneholder om lag 25 minutter med lydopptak av god kvalitet fra helikopterets siste tur. Kun en av to GPS-enheter lagret data om flyets bevegelser. Videre analyse vil være viktige bidrag for å forstå ulykken. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen avslutter arbeidet på ulykkesstedet 08.11.2017

Etter ulykken med helikopteret Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312 har Havarikommisjonen funnet og hevet helikopterets skrog, halebom, samt Cocpit Voice Recorder (CVR) og GPS-enheter. Det er i tillegg gjort funn av sterkt skadde komponenter fra Flight Data Recorder (FDR). Minneenheten fra FDR er ikke funnet. Basert på tilstanden til de delene av FDR som er funnet er videre søk etter minneenheten avsluttet.

CVR og GPS-enheter er transportert av Havarikommisjonen til Moskva for avlesing og analyse i samarbeid med den russiske havarikommisjonen MAK (Interstate Aviation Committee).

Helikopteret vil bli fraktet til fastlands-Norge i løpet av de kommende dagene, hvor undersøkelsene av vraket vil fortsette i tiden fremover.

Søk etter savnede på Svalbard ivaretas av Sysselmannen og Politiet. Havarikommisjonen takker for et godt samarbeid mellom alle etater i arbeidet som har vært gjort de siste ukene. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Helikopteret er hevet 04.11.2017

Ca. kl. 0200 natt til lørdag 4. november ble skrog med rotor og den separerte halebommen fra helikopteret Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312 hevet opp på dekk på skipet Maersk Forza. Hevingsoperasjonen var vellykket.

Helikopterets Cocpit voice recorder (CVR) er funnet. CVR og demonterte GPS-enheter vil bli tatt med til Moskva for analyse. Flight data recorder (FDR) er foreløpig ikke funnet, og søket etter denne fortsetter.

Det var ingen savnede inne i helikopteret, og søket etter savnede fortsetter.
MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Oppdatering 31.10.2017

Oppdatering 31. oktober 2017 om ulykke med Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen mønstrer på bergingsfartøy 30.10.2017

Havarikommisjonen har kontrahert skipet Maersk Forza som nå er på vei til Hammerfest. Dette vil være en betydelig ressurs i arbeidet med å forsøke å heve helikopteret. Mannskap fra Havarikommisjonen vil mønstre på skipet i løpet av natten og blir med på seilasen til Svalbard. Dette gir tid til å planlegge det forestående arbeidet. Samtidig fortsetter videre søk og planlegging på Svalbard i samarbeid med Politiet og Sysselmannen. MER...

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00
Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50