Om oss

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Statens havarikommisjon for transport har som verdigrunnlag at vi skal være kompetente, nytenkende, troverdige og medmenneskelige.

 

SHT er en fast uavhengig undersøkelseskommisjon for transportulykker. Det startet med luftfart i 1989, og har siden blitt utvidet til også å omfatte jernbane, veitrafikk og sjøfart.

 

Historisk utvikling frem mot dagens SHT:

 

 

Før 1989

 

Etter flyulykker ble det ad hoc oppnevnt en kommisjon for undersøkelse av hendelsesforløp, årsaksforhold og ansvarsforhold (Flyhavarikommisjonen). Kommisjonene hadde ikke noe fast tilholdssted. De var ofte satt sammen av personer med tilknytning til Luftfartsverket og Forsvaret.

 

1989

Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) ble 10. juli opprettet i samsvar med den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAOs etablerte mønster, med faste medarbeidere.

 

1999

Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) ble etablert som en egen etat under Samferdselsdepartementet.

 

2002

Havarikommisjonen fikk utvidet mandat til også å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i jernbanesektoren. Kommisjonens navn ble endret til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB).

 

2005

Havarikommisjonens mandat ble utvidet til også å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i veisektoren og etatens navn ble endret til Statens havarikommisjon for transport (SHT).

 

2008

Havarikommisjonens mandat ble utvidet til også å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i sjøfartssektoren. Samtidig opphørte Sjøforklaringsinstituttet og den faste undersøkelseskommisjonen for særskilte ulykker innen fiskeflåten.

 

DSC_7261

SHTs lokaler i Lillestrøm, juni 2013. Foto: SHT

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50