Luftfart

Avgitte rapporter - Pågående undersøkelser  

Innrapportering - Regelverk

SHTs virksomhet bygger på norsk lov om luftfart fra 1923. Den gang var virksomhetsstyringen lagt til Forsvarsdepartementet og ulykker ble undersøkt av ad hoc kommisjoner.

I 1944 ble lov om internasjonal luftfart undertegnet og en særorganisasjon under FN ble opprettet, ICAO, International Civil Aviation Organisation. Norge er medlem i denne organisasjonen. De internasjonale overenskomstene er samlet i 19 annexer, hvorav Annex 13 omhandler undersøkelser av ulykker og hendelser innen luftfart. Kommisjonen bygger sitt arbeid på Annex 13.

I Annex 13 beskrives hvordan havarietterforskning for luftfart bør gjennomføres. I 1988 kom en ny forskrift for undersøkelse av luftfartsulykker. Det ble da etablert en fast kommisjon fra 1.1.1989 som var administrert av Samferdselsdepartementet. Kommisjonen ble egen etat 1.7.1999.

I forskrift om offentlige undersøkelser står det bl.a:

Undersøkelsen har som formål å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold, samt utrede forhold av betydning for å forebygge ulykker og hendelser for å forbedre flysikkerheten. Undersøkelsen har ikke som formål å fordele skyld og ansvar.

Havarikommisjonen avgjør selv omfanget av de undersøkelser som skal foretas, herunder vurdere undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi i forhold til nødvendige ressurser. 

Tilbake til toppen