Rapport om lufttrafikkhendelse nordøst av Stokmarknes lufthavn Skagen 08. juni 2005 med Lufttransport LTR31 og Widerøes WIF845

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Nærpassering uten reell kollisjonsfare. Koordineringsrutiner mellom ulike kontrollenheter, luftromsorganisering og kommunikasjonsdekning sentrale tema.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/12T

Flygekontrolltjenesten og AFIS-tjenesten befinner seg i hver sin divisjon i Avinor. Havarikommisjonen anser at organiseringen av AFIS-tjenesten i organisasjonen ikke er optimal med tanke på erfaringsoverføring og sikkerhets­messig oppfølging av hendelser.

For å gi AFIS-tjenesten en sterkere tilknytning til øvrig lufttrafikktjeneste tilrås Avinor å utarbeide en gjennomføringsplan for hvordan de skal ivareta utfordringer knyttet til styrking av samarbeid og koordinering mellom lufttrafikktjenesteenhetene, inkludert synliggjøring av roller og grensesnitt, samt økt fokus på opplæring innen disse temaene.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/11T

Forskrift om flynavigasjonstjenesten (BSL G 6-1) § 25 Radiokommunikasjon, pkt. 2 pålegger lufttrafikktjenesteenheter å ha radiodekning i hele sitt ansvarsområde. For kontrollsentraler sitt vedkommende betyr dette luftrom som dekker store geografiske områder fra bakken og opp til definerte høyder eller flygenivå.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet revurderer ordlyden i BSL G 6-1 § 25 punkt 2 slik at den blir praktisk gjennomførbar for norske kontrollsentraler.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/10T

Stokmarknes lufthavn Skagen har en definert TIZ rundt seg, men hverken TIA eller kontrollert luftrom over seg. Skagen TIZ ligger like ved Andøya TMA og Evenes TMA.

SHT tilrår at Avinor gjennomgår luftromsstrukturen over og rundt Stokmarknes lufthavn Skagen og om nødvendig omdefinerer hvilke lufttrafikktjenesteenheter som skal yte hvilke tjenester i dette luftrommet.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/09T

En lufttrafikkhendelse over Stokmarknes lufthavn Skagen har avdekket at avtalefestede og faktisk utførte koordineringsrutiner ikke er overens. SHT anser at dette kan skyldes at de fastsatte koordineringsinstruksene ikke er hensiktsmessige i forhold til flytrafikken som skal koordineres.

SHT tilrår at Avinor gjennomgår koordineringsinstruksene som omhandler Skagen AFIS, Andøya TWR/APP, Evenes TWR/APP og Bodø ATCC med sikte på å optimalisere koordinering og sam­arbeid mellom enhetene slik at luftfartøyer i luftrommet over Skagen får en sikker og ensartet lufttrafikktjeneste.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/08T

Ved undersøkelse av en lufttrafikkhendelse over Stokmarknes lufthavn Skagen har det framkommet at Bodø ATCC har dårlig radiodekning i luftrommet over Skagen TIZ. Det er en forutsetning for å drive effektiv lufttrafikktjeneste at kontrollsentralen har radiokommunikasjonsutstyr som gjør at det er mulig å ha sikkert og godt radiosamband med luftfartøyene i det luftrommet enheten skal betjene. Selv om dette kan synes vanskelig når man tar i betraktning utstrekning til kontrollsentralenes ansvarsområder og Norges topografi, er det etter havarikommisjonens syn helt klart at det luftrom som regelmessig gjennomflys av IFR-flyginger må dekkes kontinuerlig av kontrollsentralenes radioutstyr.

SHT tilrår at Bodø ATCC besørger en radiodekning i sitt luftrom som tilfredsstiller de tjenester enheten skal yte.

 

Sted
Stokmarknes lufthavn Skagen (ENSK)
Hendelsesdato
08.06.2005
ICAO flyplassindikator
ENSK
Luftfartøy
Beech Super King Air 200/ DeHavilland DHC-8
Operatør
Lufttransport AS/ Widerøes Flyveselskap AS
Reg. merke
LN-MOG, LN-WIO
Flygeforhold
IMC
Fylke
Troms
Type hendelse
Lufttrafikkhendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden/ Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)/ Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart