Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Hammerfest lufthavn, bane 23, 11. februar 2000, med Widerøes Flyveselskap ASA DHC-8-103, LN-WIL

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/16T

HSL tilrår at Widerøe vurderer om selskapets CRM treningsprogram kan forbedres i lys av to hendelser (Hammerfest II 2000, Førde 2001) og  to ulykker (Hammerfest I 1999, Båtsfjord 2001).

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/15T

Widerøe vurderer forbedringer i bruken av FSF anbefalte Approach-and-Landing Risk Awareness Tool i sitt treningsprogram generelt og ustabilisert innflyging og landing spesielt, samt simulatortrening i "go-around" som følge av ustabilisert landing, landing forbi planlagt settningspunkt og plutselige hindringer på rullebanen.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/14T

Widerøe vurderer om opplæring, inkludert opplæring i friksjonsmåling og de forskjellige målemetodenes begrensninger og trening av flygere på norske kortbaner og glatte baner kan forbedres i forhold til SUP 48 NCAA, SUP 37 NCAA, AIP Norge AD 1.2, SNOWTAM-format med begrensninger, samt Luftfartstilsynets godkjennelser for kortbaneoperasjoner.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/13T

HSL tilrår at Luftfartsverket vurderer om opplæring av lufthavnpersonell angående de forskjellige måleutstyrs gyldighetsområder og begrensninger, samt rapportering av friksjonskoeffisienter kan forbedres.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/12T

HSL tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om teksten i BSL H pkt. 4.1.6.3.3.2 vedrørende utelatelse av kallesignal er fyllestgjørende for kommunikasjon med flere luftfartøyer samtidig.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/11T

HSL tilrår at Luftfartstilsynet vurderer mulighetene for å flytte PLASI fundamentene slik at PLASI vinkelen blir redusert til 4,5° på den enkelte kortbaneplass.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/10T

HSL tilrår at Luftfartstilsynet vurderer behov for merking av snødekket overflate i "Touch Down Zone" (som er skjult under snøen), for å lette flygernes avstand og dybdesyn under utflatingen på kortbaneplasser.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/09T

Luftfartstilsynet vurderer om den norske praksis med å måle og rapportere friksjonskoeffisenter på rullebaner med våte forhold er forsvarlig basert på den kunnskap man har i dag om målemetodens og  friksjonstabellens begrensninger.  Herunder også en vurdering av bruk av alternative faste friksjonskoeffisienter for de forskjellige føreforhold.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/08T

HSL tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om SNOWTAM-formatet kan forbedres basert på dagens kunnskap om måleutstyrets unøyaktighet, begrensninger og forskjell avhengig av type måleutstyr.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/07T

Luftfartstilsynet vurderer å følge ICAOs anbefaling i Annex 14, Vol. I, pkt. 3.1.2, om en øvre grense for tillatt sidevindskomponent på 10 kt for rullebanelengder under 1 200 meters lengde, spesielt for norske kortbaneoperasjoner under vinterforhold med friksjonskoeffisient under 0,40.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/06T

Luftfartstilsynet vurderer om bestemmelsene for preparering av "contaminated runways" (ref. BSL E 4-2, vintervedlikehold og SNOWTAM-format) er i tråd med JAR 25 AMJ 25X 1591, pkt. 5.1, og JAR-OPS IEM OPS 1.490(c)(3) vedrørende operasjoner på  "contaminated runways".

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/05T

Luftfartstilsynet vurderer om det norske "kortbanekonseptet" som avviker fra internasjonale regler, bør klargjøres og kunngjøres i AIP Norge.  I tillegg bør det vurderes om behov for klargjøring av misforholdet mellom Declared Distances (LDA) og PLASI innflygingsvinkler på kortbaneplassene.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/04T

HSL tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om teksten og autorisasjonen i de godkjente Flight Manual Supplements for Widerøes kortbaneoperasjoner reflekterer de faktiske godkjennelser.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/03T

HSL tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om Widerøes kortbaneoperasjoner og operasjoner på glatte kortbaner, er i tråd med forutsetninger gitt av Bombardier, Luftfartstilsynet og JAR-OPS 1 Subpart G, Vedlegg 1 til 1.515(a)(3) "Bratte innflygingsprosedyrer" (SUP 48 NCAA, SUP 37 NCAA og SUP 12) for sertifisering".

 

Sted
Hammerfest lufthavn (ENHF)
Hendelsesdato
11.02.2000
ICAO flyplassindikator
ENHF
Luftfartøy
DeHavilland DHC-8
Operatør
Widerøes Flyveselskap AS
Reg. merke
LN-WIL
Flygeforhold
VMC
Fylke
Finnmark
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart