Temarapport om planoverganger

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/06T

Informasjonen til innrapporteringen som gjøres i Synergidatabasen hentes i dag utelukkende fra jernbanemiljøet. Erfaringene til trafikantene som er involvert i tilløp til uhell kommer i liten grad inn i uhellsdatabasen. Informasjonen fra trafikkantene hentes i dag fra politiets rapport om vegtrafikkuhell. Innrapportering fra de veifarende vil, der dette er mulig, kunne være et verdifullt bidrag for å øke kvaliteten på uhellsdatabasen som kilde til sikkerhetsforbedrende tiltak.

Havarikommisjonen anbefaler Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket og trafikkutøverne å tilstrebe at innrapportering av uønskede hendelser vedrørende planovergangshendelser også omfatter en vurdering av trafikanters oppførsel.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/05T

Utformingen av planoverganger og omgivelsene rundt påvirker i stor grad trafikantenes adferd i forbindelse med kryssing av en planovergang. Den enkelte trafikants mulighet for å oppfatte risikoen på slike steder er i stor grad påvirket av hvordan planovergangen framstår og er utformet. Det er derfor viktig at planovergangene utformes slik at de gir trafikantene de beste muligheter for å kunne utvise sikker adferd.

Havarikommisjonen tilrår at Jernbaneverket og Statens vegvesen I fellesskap gjennomgår og samordner sine planverk for utforming og drift av planoverganger med sikte på å forbedre sikkerheten på eksisterende og nye planoverganger.

 


 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/04T

Trafikk på vei og jernbane reguleres av ulike regelverk. Dette er en utfordring både for de som bygger, eier og regulerer infrastruktur, men også for de som bruker veiene og jernbanenettet. Planovergangene er krysningspunkter som krever samhandling mellom vei og jernbane, og det er derfor viktig at de regler som gjelder for veitrafikk og jernbane harmonerer og gir god sikkerhet.

Havarikommisjonen anbefaler at Statens jernbanetilsyn, Jernbaneverket og Statens vegvesen i fellesskap gjennomgår og samordner sine regelverk med sikte på å forbedre sikkerheten på planovergangene.

 


 

 

Sted
Planoverganger
Hendelsesdato
01.01.2006
Tog No.
Temarapport
Type hendelse
Planovergang
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori