Rapport om planovergangsulykke på Bjøråneset planovergang, Rørosbanen 29. november 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 29. november 2018 omkom en lastebilfører på en usikret planovergang på Rørosbanen i et sammenstøt med et persontog.

Bjøråneset planovergang, mellom Atna og Koppang, var på en privat vei med alminnelig ferdsel i tilknytning til Atnaveien. Den var en av tre overganger med kort avstand mellom hverandre. Bane NOR SF hadde begynt planleggingen med å slå sammen disse overgangene til én felles overgang i kulvert, men arbeidet var ikke igangsatt da ulykken inntraff.

Planovergangen var synlig på ca. 340 meters avstand for lokomotivfører, men for lastebilføreren i sittende og fremoverlent posisjon er det grunn til å anta at toget var synlig på 25 meter avstand. Lydsignalet fra toget ble gitt mer enn 500 m før overgangen, og det er usikkert om lastebilføreren kunne høre dette. For lokomotivføreren fremstod det som om lastebilen stod stille før planovergangen, men undersøkelsen har vist at den kjørte med svært lav hastighet.

Havarikommisjonen ønsker med denne undersøkelsen å trekke frem flere viktige forhold når det gjelder sikkerheten ved usikrede planoverganger:

  • Vinkelen mellom vei og jernbane skal ideelt være 90° for å oppnå optimal sikt til begge sider.
  • Bane NOR SFs regelverk vedrørende siktkrav og dimensjonerende kjøretøy bør i større grad vektlegge siktevne fra store kjøretøy.
  • Bane NOR SF bør dimensjonere siktkravene for en planovergang iht. hva man antar er representativt for daglig trafikk.

Havarikommisjonen mener det bør rettes et ekstra fokus mot tilrettelegging av veien inn mot en planovergang. Den bør være tilstrekkelig bred til at et kjøretøy, større enn dimensjoneringskravet, kan stille seg i optimal posisjon. Dersom det ikke er mulig bør det vurderes kompenserende tiltak.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding. Den retter seg mot å iverksette tiltak på usikrede planoverganger der store kjøretøy har begrenset mulighet til å posisjonere seg vinkelrett på planovergangen.

Undersøkelsen berører to transportsektorer der begge kan dra nytte av læringspunktene som har fremkommet. Undersøkelsen er derfor gjennomført i samarbeid mellom vei- og jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport.

SHT_5077

SHT_5139

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/07T

Torsdag 29. november 2018 omkom føreren av en lastebil i et sammenstøt med et persontog på en usikret planovergang på Rørosbanen. Siktsonene for denne typen kjøretøy, i kombinasjon med at veien ikke var vinkelrett mot sporet, gjorde det vanskelig å se toget. For slike kjøretøy vil selv en liten reduksjon i vinkelen mellom jernbanesporet og bilens høyre side, redusere siktlinjen mot sporet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF å iverksette tiltak på usikrede planoverganger der store kjøretøy har begrenset mulighet til å posisjonere seg vinkelrett på planovergangen.

Sted
Bjøråneset planovergang
Hendelsesdato
29.11.2018
Tog No.
2384
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
261,48
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang, Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning