Rapport om tjuvbrems og skogbrann mellom Sandermosen og Hakadal, Gjøvikbanen, tog 85811 den 1. juli 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag 1. juli 2018 ca. kl. 1945 antente CargoNet AS tog 85811 flere skog- og lyngbranner langs Gjøvikbanen, fra km 12 mellom Kjelsås og Sandermosen til ca. km 32 ved Hakadal. Fører ble varslet av togleder, og toget ble stoppet og kontrollert på Hakadal stasjon. Det viste seg at vogn nummer ti i toget hadde tjuvbrems.

Toget ble kontrollert og bremseprøvet på Alnabru før avgang. Ved løsing av bremsene under bremseprøven ble togets mateledning (ML) åpnet, noe som resulterte i at bremsene tilsatte igjen. Det ble registrert at ML hadde en stor luftlekkasje, og denne ble derfor stengt. Bremsene løste da som normalt. Bremseprøven ble sluttført og godkjent, og toget meldt klart til avgang.

Vognen ble senere bremsetestet. Undersøkelsen viste at styreventilen som tjuvbremset hadde en lekkasje ved oppfylling som ikke lot seg lokalisere. Under de påfølgende testene tilsatte ikke denne styreventilen bremsene som forutsatt, men etter flere forsøk med trykksenkning i hovedledningen opphørte lekkasjen. Etter ytterligere gjennomføring av det oppsatte testprogrammet fungerte bremsen tilsynelatende normalt. Etter bremsetesten ble styreventilen demontert og sendt til utvidet kontroll ved Deutsche Bahns (DB) verksted i Fulda, Tyskland. Verkstedet fant ingen feil som kan forklare tjuvbremsen, eller funksjonsfeilen under bremsetesten i etterkant av hendelsen.

Brannene som oppstod understreker viktigheten av at ballasten regelmessig sprøytes med plantevernmidler, og at kant og skråning til sporet ryddes for vegetasjon. I tillegg brukes et knuseaggregat som «knuser» vegetasjonen med kjetting eller kapper med «slagkniver».

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding. Denne retter seg mot å vurdere behovet for en ekstra prøve om det oppstår uregelmessigheter under gjennomføringen av togets bremseprøve.

FOTO BAARD JOHANSEN - NRK

Foto: Baard Johansen - NRK

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/03T

Den 1. juli 2018 antente tog 85811 flere skog- og lyngbranner langs Gjøvikbanen fra Sandermosen til Hakadal. Da toget ble stoppet på Hakadal stasjon for kontroll, fant man tjuvbrems på en vogn. Friksjonen mellom hjul og klosser utviklet varme og gnister som førte til branner langs linjen. Ved bremseprøven før avgang hadde det oppstått en uregelmessighet. Denne ble rettet, men ikke fulgt opp med ny prøve.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale jernbanevirksomhetene å sikre at de har rutiner om å foreta ny prøve når det oppstår uregelmessigheter ved gjennomføring av bremseprøven.

Sted
Gjøvikbanen
Hendelsesdato
01.07.2018
Tog No.
85811
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
12,0-32,0
Type transport
Godstog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Gjøvikbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning