Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Finneid bru på Nordlandsbanen 23. november 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 23. november 2017 falt en container av godstog 5790 ved Finneid bru rett sør for Fauske stasjon. Toget var på vei sydover fra Bodø til Trondheim. Nordlandsbanen og E6 går parallelt på stedet, og containeren ble liggende mellom jernbanelinjen og veien. Ingen personer ble skadet i hendelsen. Undersøkelsen har vist at vindstyrken i forbindelse med stormen Ylva var kraftig nok til å blåse en tom container av toget.

Containere og vekselbeholdere holdes på plass og sikres på vogner ved hjelp av containerpigger. Prinsippet er at de har en utforming som gjør det enkelt å laste containere og vekselbeholdere på og av godsvogner og lastebiler, samtidig som de skal stoppe disse fra å falle av. CargoNet AS benytter ikke tilleggslås ved sine transporter. Det er heller ikke kjent at andre jernbaneforetak i Norge eller Europa gjør det.

Under lossing av toget etter ankomst Trondheim ble det avdekket at en vekselbeholder med hevbart tak (soft-top) i toget hadde skader på det hevbare taket. Visitasjon viste at rammene i Stokkalia snøoverbygg var skadet, og rester av bjelker i vogna sammen med skadene på det hevbare taket viste at denne vekselbeholderen var årsaken til skadene. Taket på en vekselbeholder med soft-top åpnes og lukkes ved hjelp av en manuell hydraulikkpumpe. På eldre modeller, som denne vekselbeholderen, er det trykket i hydraulikksystemet som låser taket i lukket stilling. Hydraulikksystemet var revet av festene, og undersøkelsene indikerer at taket på vekselbeholderen ikke kan ha blitt helt lukket etter lasting i Bodø.

Vindberegningene som er utført i forbindelse med undersøkelsen, viser at et vindkast må være på over 33 m/s for å tippe en tom 25 ft vekselbeholder med Lagab-ben av en to-akslet containervogn. Verdiene som er benyttet i beregningen er konservative, da togets hastighet ikke er regnet inn i analysen. Havarikommisjonen mener Bane NOR SF må gjennomgå værberedskapen, og vurdere å etablere et system som varsler jernbaneforetakene når værsituasjonen gjør at det kan forventes sterk vind. Samtidig mener Havarikommisjonen at jernbaneforetakene må vurdere å etablere prosedyrer som beskriver nødvendige tiltak for sikker togframføring ved varsel fra Bane NOR om kraftig vind.

Havarikommisjonen fremmer to sikkerhetstilrådinger ved denne undersøkelsen. Den ene retter seg mot å utvide Bane NORs værberedskap til også å omfatte varsel til jernbaneforetakene om sterk vind. Den andre retter seg mot at jernbaneforetakene må ha rutiner for vurdering av lastsikring ved varsel fra infrastrukturforvalter om kraftig vind og ekstremvær.

Container_1

Container_2

Begge foto: Fotograf Tom Melby, Avisa Nordland

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/13T

Torsdag 23. november 2017 blåste en tom 25 fots vekselbeholder av godstog 5790 ved Finneid bru syd for Fauske stasjon. Her går Nordlandsbanen og E6 parallelt, og vekselbeholderen ble liggende mellom jernbanelinjen og veien. Vindberegninger viser at vindkastene må være over 33 m/s for å tippe en slik vekselbeholder av en to-akslet vogn. Bane NOR SFs instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner er mangelfull med hensyn til iverksetting av tiltak ved varsel av sterk vind.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF utvide værberedskapen til også å omfatte varsel til alle jernbaneforetakene om sterk vind.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/14T

Torsdag 23. november 2017 blåste en tom 25 fots vekselbeholder av godstog 5790 ved Finneid bru syd for Fauske stasjon. Her går Nordlandsbanen og E6 parallelt, og vekselbeholderen ble liggende mellom jernbanelinjen og veien. Vindberegninger viser at vindkastene på over 33 m/s kan tippe en tom 25 fots vekselbeholder av en to-akslet vogn. Det er i dag ikke vanlig med ekstra sikring av tomme eller lett lastede containere og vekselbeholdere ved varsel om sterk vind.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be jernbaneforetakene innføre retningslinjer for å vurdere tiltak for sikker togframføring ved varsel fra infrastrukturforvalter om sterk vind.

Sted
Finneid bru
Hendelsesdato
23.11.2017
Tog No.
5790
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Enkelt innkjørssignal
Km på banestrekning
670,8
Type transport
Godstog
Type hendelse
Kritisk feil infrastruktur
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning