Temarapport om arbeider i og ved spor

Download Last ned rapport

Beskrivelse

I sammenheng med at det over flere år har vært stor aktivitet knyttet til vedlikeholdsarbeider og nybygging av infrastruktur på det nasjonale jernbanenettet har det også blitt registrert et stort antall uønskede hendelser. Havarikommisjonen har i denne temaundersøkelsen ønsket å gå inn i problemstillingen rundt hendelser knyttet til arbeid i og ved spor. Sentralt i arbeidet er resultater fra en omfattende spørreundersøkelse blant de som innehar godkjenning fra Bane NOR SF som hovedsikkerhetsvakt (HSV). Disse har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten når det arbeides i og ved spor.

Havarikommisjonen ønsker å trekke frem følgende resultater som spesielt interessante:

- Det er godt kjent blant HSV-er at det arbeides i og ved spor uten tillatelse, og det skjer relativt ofte. Dette gjøres ofte etter et bevisst valg, der man mener det er trygt og man har kontroll.

- Eksternt ansatte HSV-er opplever i større grad språkproblemer som kan føre til misforståelser enn Bane NOR SF sine.

- En fjerdedel mener på generelt grunnlag at strekningskunnskapen til HSV-er er for dårlig, og det pekes på at HSV-er i eksterne virksomheter ikke har samme tilgang til informasjon om arbeidsstedet som de som er ansatt i Bane NOR SF.

- Havarikommisjonen mener at når opp mot en av fem HSV-er sier at det ikke er samsvar mellom regelverket og det som skjer i praksis på anleggsområdet, er det bekymringsfullt og noe Bane NOR SF bør undersøke videre. Det er heller ikke uvanlig at man må vise bort ansatte fordi personen arbeider uten tillatelse.

Undersøkelsen har med dette bidratt til en økt kunnskap om hvordan HSV-er ser på en rekke problemstillinger. Med bakgrunn i dette retter Statens havarikommisjon for transport to sikkerhetstilrådinger til Bane NOR SF. Den ene tar for seg tiltak mot arbeid uten tillatelse, og den andre går på informasjonstilgang i forkant av et arbeid.

Illustrasjonsfoto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/04T

Fire av ti hovedsikkerhetsvakter har arbeidet i eller ved spor uten tillatelse. I mange tilfeller har dette vært gjort bevisst fordi man anser arbeidet som trygt. En slik uheldig praksis omgår viktige sikkerhetsbarrierer og øker risikoen for farlige situasjoner.

Statens havarikommisjon for transport anbefaler Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF analysere de bakenforliggende årsakene til at arbeid i og ved spor uten tillatelse forekommer, og iverksette tiltak som motvirker dette.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/05T

Hovedsikkerhetsvakter ansatt i andre virksomheter enn Bane NOR SF opplever at de har dårligere tilgang til informasjon i forkant av anleggsarbeider. Dersom ikke begge grupper har samme mulighet til å tilrettelegge for sikkert arbeid kan dette påvirke sikkerheten negativt.

Statens havarikommisjon for transport anbefaler Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF kartlegge forskjellen i informasjonstilgang mellom interne og eksterne hovedsikkerhetsvakter, og undersøke hvilken konsekvens dette har ved tilrettelegging for sikkert arbeid i og ved spor.

Sted
Det nasjonale jernbanenettet
Hendelsesdato
30.11.2015
Tog No.
I og ved spor
Type hendelse
Temaundersøkelse av arbeid i og ved spor
Skriv ut