Rapport om avsporing nord for Bøn stasjon på hovedbanen 31. mai 2016

Last ned rapport

Beskrivelse

31. mai var den første varme dagen i 2016, noe som bidro til at Green Cargo AB sitt godstog 5242 sporet av i en solslyng rett nord for Bøn stasjon på Hovedbanen. De fire bakerste vognene sporet helt eller delvis av. Strekningen ble stengt for reparasjon i totalt fire uker.

På avsporingsstedet hadde Bane NOR SF året før lagt en kabelkanal for veisikringsanlegget på Bøn stasjon, inntil ballastskulderen. Dette arbeidet kan ha bidratt til å svekke sidestøtten i kurven der solslyngen oppstod. Samtidig med føringsveiprosjektet ble det utført vegetasjonsrydding langs strekningen, noe som medførte økt solinnstråling og dermed kan ha gitt økte trykkspenninger i det helsveisede sporet. I tilknytningen til solslyngen var det også en sporfeil som hadde utviklet seg over tid. Sporfeilen hadde blitt registrert av de fire siste målevognskjøringene på strekningen (utført i perioden mai 2015 til april 2016), og tendensen var allerede tilstede før arbeidet med føringsveiene startet. I august 2015, samtidig med arbeidet med kabelkanal og rørgjennomføringer, ble det meldt om setninger i sporet på strekningen.

Havarikommisjonen mener at de viktigste medvirkende faktorene til avsporingen var:
- Bane NOR hadde ikke tilstrekkelig kontroll med trykkspenningene i skinnegangen.
- Bane NOR hadde ikke korrigert sporfeil i tide.
- Det totale risikobildet for strekningen var ikke tilstrekkelig kjent og håndtert i forbindelse med arbeider høsten før.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger til Bane NOR SF etter denne ulykken. Den ene retter seg mot kontrollmekanismene som skal sikre at sporkorrigering blir utført og dokumentert. I den andre sikkerhetstilrådingen ønsker Havarikommisjonen at Bane NOR SF styrker prosessen for felles risikoforståelse i grensesnittet mellom prosjektbasert arbeid og daglig drift.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2017/03T

Den 31. mai 2016 sporet Green Cargo AB sitt godstog 5242 av i en solslyng rett nord for Bøn stasjon på Hovedbanen. En av faktorene som bidro til solslyngen var en sporfeil som hadde utviklet seg over tid. Bane NOR SF registrerte sporfeilen flere ganger, men den ble ikke utbedret.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF gjennomgå og forbedre kontrollmekanismene som skal sikre at sporkorrigering blir utført og dokumentert.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2017/04T

Den 31. mai 2016 sporet Green Cargo AB sitt godstog 5242 av i en solslyng rett nord for Bøn stasjon på Hovedbanen. I forkant av avsporingen var det gjort arbeider langs strekningen. Bane NOR SF klarte ikke å fange opp risikoforholdene som økte sårbarheten for solslyng, verken de som var kjent for driftsorganisasjonen, eller de som ble introdusert gjennom arbeidet som ble utført året før.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF om å styrke prosessen for felles risikoforståelse i grensesnitt mellom prosjektbasert arbeid og daglig drift.

Sted
Bøn stasjon
Hendelsesdato
31.05.2016
Tog No.
4252
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
64,5
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Green Cargo AB
Banestrekning
Hovedbanen
image
Rapport om avsporing nord for Bøn stasjon på hovedbanen 31. mai 2016 Last ned rapport
Tilbake til toppen