Rapport om togavsporing ved Grytå, km 285,28 på Bergensbanen 9. februar 2015, tog 5502

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 9. februar 2015 sporet lokomotivet til godstog 5502 av ved Grytå mellom Tunga og Haugastøl stasjoner på Bergensbanen. Lokomotivet sporet av med tre aksler til høyre i kjøreretningen. Samtlige vogner var på sporet, og vognstammen var tilkoblet lokomotivet. Lokomotivet og første vogn hadde ombufret.

Øst for Tunga stasjon kjørte toget inn i en skjæring hvor en snøfonn hadde begynt å bygge seg opp. Lokomotivet sporet av da toget kjørte gjennom denne fonnen. Redningsarbeidet etter avsporingen var krevende og ble forsinket, og strekningen ble først meldt klar for trafikk ca. 60 timer etter hendelsen.

Jernbaneverket beskriver at på høyfjellstrekningene må togene selv være utrustet og forberedt på å brøyte store mengder snø, selv om sporet i utgangspunktet brøytes. Krav til nye trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet er at de skal vintertestes under alle påregnelige forhold, og de skal godkjennes uten restriksjoner. I Vectronlokomotivets kompatibilitetserklæring for det nasjonale jernbanenettet var det anførte at lokomotivet kan brukes med forskjellige konfigurasjoner av snøplog, og at dette må tas i betraktning i tilfeller med vanskelige snøforhold.

I Norge er det mye kunnskap om vinterdrift på høyfjellstrekninger. Havarikommisjonen mener det er viktig at all kunnskap om snøplogers utforming og funksjon og annen generell, teknisk kunnskap om fremføring, konstruksjon og funksjonelle egenskaper til trekkraftkjøretøyer blir samlet og gjort tilgjengelig for alle nåværende og kommende operatører. Havarikommisjonen ønsker derfor at det rettes oppmerksomhet mot hvordan man best mulig skal sikre god forvaltning og formidling av eksisterende kunnskap ved gjennomføring av den pågående jernbanereformen.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding ved denne undersøkelsen. Denne retter seg mot at alle jernbanevirksomheter må gjennomføre analyser av egen virksomhet, og implementere tiltak mot de forhold som avdekkes.

Bilde Grytå

Foto: Jernbaneverket

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/01T

Mandag 9. februar 2015 sporet godstog 5502 av ved Grytå mellom Tunga og Haugastøl på Bergensbanen da det kjørte gjennom en snøfonn. Toget ble fremført med en ny lokomotivtype. Operatører som skal trafikkere en strekning skal gjennomføre risikovurderinger for å avdekke alle tekniske og operasjonelle risikoforhold, men disse hadde ikke avdekket svakhetene ved plogens plassering og utforming.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at jernbanevirksomhetene har rutiner og er bevisst sin plikt til å risikovurdere og implementerer tilstrekkelige barrierer ved innføring av nytt materiell i vinteroperasjoner.

Sted
Grytå
Hendelsesdato
09.02.2015
Tog No.
5502
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
FATC
Km på banestrekning
285,28
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
Jernbaneverket/ CargoNet AS
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning