Rapport om alvorlig jernbanehendelse i Oppsaltunnelen 16. juli 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

16. juli 2014, ca. kl. 1108, traff T-banetog 307 på Østensjøbanen et grunnundersøkelsesbor i tunnelen ved Oppsal stasjon. Mesta AS utførte grunnundersøkelser på oppdrag fra Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS / Geovita AS i forbindelse med Sporveien Oslo AS sin oppgradering av banen.

Totalt skulle det bores ca. 100 steder fra Godlia mot Mortensrud, og dette var et av 25 hull som ble regnet til å ligge utenfor sportrasé. Borpunktet var prosjektert ut ifra en forventning om at det fantes fjell over hele Oppsal-tunnelen. Det skulle bores 3 meter ned i fast fjell og man antok det var mer enn dette ned til tunnelen, følgelig ble det ikke satt en maks dybde for boringen. Da det viste seg at det kun var løsmasser på borpunktet resulterte dette i at boret gikk gjennom tunneltaket og ned i sporet, svært nær strømskinnene der et T-banetog med passasjerer kolliderte med borstengene. De første meldingene til politiet gikk ut på at det hadde vært en eksplosjon i T-banetunnelen. Passasjerer beskrev et smell under og langs siden av T-banetoget, og det ble observert gnister. Vognen ble mørklagt, og mange passasjerer opplevde hendelsen som skremmende.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennom denne undersøkelsen kommet frem til at aktørene involvert har hatt ulike forventninger til informasjonsflyten i prosjektet. Det er også grunnlag for å peke på prosjektets mangelfulle risikovurderinger. SHT fremmer i denne forbindelse en sikkerhetstilråding rettet mot styring av leverandører når det skal arbeides i og ved spor og det underlagsmaterialet de har tilgjengelig for arbeidet som skal utføres.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/06T

16. juli 2014 kolliderte et T-banetog med borutstyr som kom ned fra tunneltaket i Oppsal-tunnelen. Borutstyret stammet fra grunnundersøkelser over tunnelen i forbindelse med oppgraderingen av Østensjøbanen. Involverte i prosjektet hadde på forhånd ikke avdekket risikoen for å bore igjennom tunneltaket, og det var derfor ikke iverksatt tiltak for å sikre togtrafikken.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Sporveien T-banen AS i sin leverandørstyring har en prosess som sikrer at risikoforhold ved arbeid i og ved spor ivaretas, og at leverandører har relevant underlagsinformasjon for arbeidet som skal utføres.

Sted
Oppsaltunnelen på Østensjøbanen
Hendelsesdato
16.07.2014
Tog No.
307
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Type transport
T-bane
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning