Jernbane

Avgitte rapporter - Pågående undersøkelser 

Innrapportering - Regelverk 

I Norge er undersøkelser av jernbaneulykker regulert gjennom følgende lover og forskrifter:

LOV 2005-06-03 nr 34: Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven). Loven gjelder jernbane, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane og lignende sporbundne transportmiddel som omfattes av jernbaneloven. Kabelbane anses ikke som jernbane.

Forskrift FOR 2006-03-31 nr 378: Forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften) er fastsatt av Samferdelsedepartementet med hjemmel i jernbaneundersøkelsesloven.

EU’s sikkerhetsdirektiv 2004/49/EF er inkludert i jernbaneundersøkelsesloven.

Undersøkelsesmyndigheten (SHT) mottar varsel om jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser i henhold til FOR 2006-03-31 nr 379: Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften). SHT praktiserer 24 timers vaktordning. Undersøkelsesmyndigheten varsler Statens jernbanetilsyn (tilsynsmyndigheten).

Undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser har til formål å søke å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold, innsamling og analyse av opplysninger, utarbeide konklusjoner og formulering av eventuelle sikkerhetstilrådinger. Formålet er å forbedre jernbanesikkerheten og forebygge ulykker eller hendelser.

SHT avgjør selv omfanget av undersøkelsen og hvordan den skal gjennomføres. Den endelige  undersøkelsesrapporten skal offentliggjøres så raskt som mulig og vanligvis ikke senere enn 12 måneder etter at jernbaneulykken eller den alvorlige jernbanehendelsen fant sted.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50